valanda

valanda
1 valandà sf. (3b) KBII88, KII368, K, LsB589, Š, Rtr, , FrnW, NdŽ, , DūnŽ, LzŽ, vãlanda (1) KlbXXX (1)90(Trgn), LKKII169(Lkm) 1. SD137, SD62, , N, Sut, M, LL40, MitII308, , NdŽ, Krtn, Gd, Mrp(nj.), Rk, Ds dvidešimt ketvirtoji paros dalis, 60 min. laiko tarpas; nesisteminis laiko momentų ir trukmės vienetas: Pusė valandos SD270. Ketvirta dalia valandos SD126. Priimamosios valandos LKGII341. Viena valandà brangi pavasarį LKT51(Vgr). Mūsų laikrodis par keturias dienas visą valandą nuskubėjo Žem. Kepinu panašiai pustrečios vãlandos aš tą duoną Plvn. Ka mes teip vėliau pareinam, jūs mum leistumėt, sako, kokią vieną vãlandą ilgiau pamiegot Grz. Ketrios vãlandos važiuot Ad. A ma[n] kas į kuprą muša, kaupiu vãlandą, dvi vãlandas Vrt. Jug i darbininkuo yr, matai, vãlandos paskirtos, anie tura laisvo laiko Tl. Po šautuvu vãlandą stovėt labai neskanu Gdr. Ar ne dvylika valandų turi diena? SkvJn11,9. Susidaro pati ilgiausioji diena, septynioleka valandų̃ Sd. O buvo tokių kiemų: jagu neatėjo visi, lauks nors tris vãlandas, nevalgys po vieną Kp. Miegi ben tris vãlandas ir vėl kelkis PnmR. Dabar į dvi vãlandas atkeltas laikrodis Varn. Melžėjai tai jau teip: vãlandom būk, pririšta Mžš. Užtemo saulė pusiaudienoj per ižtisas tris adynas arba vãlandas DP180. Kad klauso Dievo žodžio pusę valandos, regisi pusantros, – nerimsta klausydami SPII62-63. ^ Laimingi valandų neskaičiuoja LTsV 209(Ldvn). Minutės buvo vãlandos (labai prailgo) tuo keliu einant Plšk. Lig aštuoniasdešimts metų žmogus tai rokuoja dienas, o po aštuoniasdešimts tai vãlandas, ba nežinai, kelintą valandą tave paims Sn. 2. SGII83 konkretus, tikslus ar apytikslis laikas nuo paros pradžios: Ligi antro[s] vãlandos pradūlinėjai i nieko nepadarei LKT226(Plm). Jis ant žvaigždes pasižiūrėjęs žinodavo vãlandas Pnd. Trečią vãlandą [kūlėjai] išeina namo Nmč. Vienoj valandõj purto, sako, leisk Kr. Kuri valanda yra dienos? PP32. Vakarojėm mudvi lig kokios dešimtos valandõs LKT43(). O, būdavo, trijuos pasikeliam dvylikoj vãlandų net, anksti, tai reikia kult LKT328(Sug). Atgulsi aple aštuontą vãlandą, o kelsi dvylekto[je] LKT79(Pln). Be devintos valandos negali eiti gulti Varn. Pakaičio guls dvi vãlandes dienos laike Sd. Ape kokią devintą dešimtą vãlandą ana i parvažiuo[ja] čia pasimaudyti Plng. Ateis vieniuolekta valandà, visi būs nušilę žmonys teip, kaip arkliai nešė Šts. Pabengėm šukuoti [linus], buvo kokia pirma ar antra valandà Bdr. Ateikiatav kokią šeštą vãlandą End. Kelsi pirmo[je] valandõ[je], ir lig pusryčio reik iškulti tą reją . Su spragilais kada kūlėm, atsikeldavom nuo ryto pirmo[je] valandõ[je] Sk. Atsikeldavom trečią vãlandą i verpdavom, priverpdavom daugybę Gsč. Vėlus laikas buvo, gal kokios dvi vãlandos Krč. Nuo ryto keturių vãlandų krutu ir krutu Žl. Pradedam dirbt trijų valandų Dglš. Grįžau namo dviejų valandų Švnč. Dešimtes valandų tik sėsme [į traukinį] Klt. Devyniosa vãlandosa (nj.) ejom an darbą Grv. Kūčioje, dvyliktą valandą nakties, pavirsta vanduo į vyną ir gyvuliai kalbasi LMD(Vlkv). ^ Kokia dabar valanda? – Ta pati kai vakar tuo pat metu (atsakoma dažnai klausinėjančiam) [p]Snt. ║ kokio darbo mokymosi trukmė: Per vãlandas (nj.) [iš mokyklos] negi bėgiosi Akn. 3. SD113, Q613, Lex104, H, H224, R, R396,411, 534,553, I, Sut, KBII88, KII368, K, LsB 589 neapibrėžtas laiko tarpas (ppr. artimas 60-čiai minučių ir ilgesnis): Nulydėjus vãlandą ateik J. Kaip tik keletą vãlandų važiavę buvom, atėmė kareivis vieną arklį nuo vežimo Plšk. Tėvas jau kelinta valandà, kaip parpa Slnt. Po valandõs, bjauriai nusivėmęs, vėl pasirodžiau K.Donel. Jie taip valandų valandas išrymo ant knygų V.Kam. Martynas krimsdavosi valandų valandas, kartais net per dieną I.Simon. Po valandų valandai girdi per miegą, kas čionai iš lauko krebždena Tat. Tokios sprausmės tura pirmu pavysti kelias valandas S.Dauk. Gavau nuog prietelio iki valandos knygą D.Pošk. Vieno[je] valando[je] visu didžiausį trobesį [ugnis] į pelenus paverta S.Dauk. Dar gerokas ketvirtis valandos mišku J.Balč. Į (per) vieną vãlandą nieko nebuvo miltų (greitai išpirko) Vn. Į porą vãlandų turėjom gatavi būti ant maršo Plšk. Čia buvo kareiveliai keli, valandą mažą laikės Yl. Vãlandą pastovės [traukinys] Pp. Vãlandą nulaukus, atsikelk i pradėk mušti su grėblakočiu Nv. Tus arklius jau gerą kokį porą valandų̃ paklekysi (gerai pagainiosi), ta būs kaip puta nušilę Bdr. Nė vãlandą šiokią ar tokią negaliu pabūt rami Skr. Gera valandà praėjo, kai pamatėm, ka išnešti pinigai Vl. Keletą rublių menka valanda (instr. sing.) gali uždirbti Žem. Numik vãlandą, aš pažadinsu Krš. [Vaikai] pabūs vãlandą spakaini – i vėl krioka Trk. A čia eiti vãlandą arti Slnt. Vãlandą anis nu tų vaistų nieko nejautė End. Kai pradedam eit, tai vãlandą laiko einam ratelį Upn. Eikit gult, nots nu akies po vãlandą Erž. Par gerą gaspadorių nuo akies po vãlandą [pietų miego] Aln. Víena vãlanda, būdavo, parsinešdavau pilną krepšį baravykų Šd. Giminėm reikalingas būsi vãlandai, negi tėvam Antš. Eitum pagulėtum kokią vãlandą ir geriau būtų Žl. Su vãlanda laiko neišvirsi an dienos ėdalo Vrn. Už valandos bernužėliui reiks išjoti an vainos LTR(Lp). Po kokios valandos vėl susirinkome Ns1832,6. Ižsilgimas, ilgas metas, valanda SD28. Dėl ilgos valandos R237, 316. Geras, netrumpas čėsas, gera valanda R169, 224. Per kokią valandą N. Po mažos valandos VlnE195. Po mažos valandos po pirmo užsigynimo pragydo gaidys BPI372. Nemažą valandą teip kalbėdamu stovėjo ŽCh264. Valandžiùkę iš namų išėjo, tuojau pareis Vlkv. Sėskias valandìkę DūnŽ. Kartais dieną valandìkę pavirsti (atsiguli) Krž. Valandìkę aš buvau išejusi Jdr. Atsigulė valandìkę pamiegoti Vdk. Einam skubykimės, da tę valandžìkę paerzėsim Erž. Po valandžìkės dar du kyšt Vdžg. Stik, stik, eržile, valandelę nespardykis J. Valandẽlę pabuvus, vėl ka užeis aną pjauti End. Ka valandẽlę [vaikai] išeina, galva pailsa Krš. Par visą dieną nė valandėlės poilsio Jnš. Valandẽlę pabuvo Rsn. Aš valandẽlę rankų nesudedu – dirbu i dirbu DūnŽ. Miegok, broleli, nors valandėlę LTR(Grl). Nepraėjo ir valandėlė, kai sujudo visas dvaras A.Vien. Važiuosiu pas mamą valandėlę Žem. Mažą valandelę atsisėdo po medžio BM303(Pvn). Mažas ir per valandėlę suspėdavai daug padaryti . O kad aš gaučiau tik valandė̃lę, aš pasiversčiau į gegužėlę LB34. O kai palikau prie močekėlės, neleidė miegot nė valandėlės (d.) Mšk. ^ Nesigirk, kad bagotas, – gali palikt biednas par vieną valandą LTR(Brž). 4. P, Plng, Grd, Pj, Grdm, gana ilgas neapibrėžtas laiko tarpas (ppr. apimantis dienas, mėnesius ar metus): Apjaksi ir valandą saulės nematysi CII1038. Atvažiavusi vasarą pabūs kokią vãlandą DūnŽ. Parleidusys tą nelaimę boterę valandą dailiai gyveno M.Valanč. Taip aš, vãlandą viernai jo kaimenę ganęs …, jau po tam akėt ir žagrę sekt panorėjau K.Donel. Tikt du būru, dar nuo žiemos daug pašaro turėdamu ir dar gerą valandą namie galvijus šerdamu, tai pabandė K.Donel1. Valandą gyvenau gerai Vn. Vãlandą jis buvo čia Vyž. Gal tokia [vasara] i pabūti vãlandą, jug jau išsilijo KlvrŽ. Aš pri ano dar mokiaus vãlandą siūti Plt. Vãlandą buvo gražì (puikus oras, giedra) Pvn. Apsipėrysma [trobą] i kentėsma vãlandą Rdn. Vãlandą buvau pry dėdės Žv. Dabar vãlandą užteks [vaistų] Kv. Valandà, kaip turam televizorių Šv. Vãlandą pabuvo pry dukteries Šv. Jau valandà yra, kaip aš čia gyvenu Šll. Galėtum da palaikyt vãlandą [gyvulį], gerai įšertum Trgn. Žmonių ir paukščio vaikai tei ilgą vãlandą krūvo[je] gyveno kai broliai ir sesers sutikdami Jrk82. Ir pasilik valandą jampi, iki kerštas tavo brolio liausis BB1Moz27,44. Po didžios valandos būsi atlankytas BBEz38,8. Ištikimieji kad numiršta, ant mažos valandos nuog mūsų atstoja DP 550. Po mažos valandõs, tai yra trečią dieną, turėjo vėl keltis iž numirusių DP211. Po mažai valandai eidamas pro aną vietą ieškojau o negalėjau rast vietos ir atminimą jo MP341. Duok, … kad aš … maniemsiems ant gero dar kokią valandą čia (pasaulyje) patekčiau KlM749. Valandìkę čia tėvai gyveno Jdr. Užtrūks karvikė – valandìkę be pieno gausma pabūti Krš. Valandìkę pry munęs vaikai paviešia Stl. | Valandą metų ten buvau J. Jau valanda metų, kaip tas buvo Krkl. Valandą metų buvo klebonu Gegrėnūse Ggr. ^ Visas amžius valandė̃lė, o jau liko tik minutėlė Upn. 5. SGII14, I, P, Rz, Žg laiko tarpas, periodas, apimantis kokį procesą ar reiškinį: Tuomet prasidėdavo vargdienių gyvenimas, laimės ir užsimiršimo valanda LzP. Pačioj blogioj valandoj atejai KlbIII16(Lkm). Jau ir valanda laimės šalinas ant amžių V.Kudir. Silpnybės valandoj viens kito nepaguosi Mair. Aš nutariau šioj pavojaus valandoj nesirodyti bailus J.Balč. Lemtingosios valandos užgriūna nelauktai . Ka gera valandà, sėju, ka negera, nesėju Tv. Ateis valandà, gausi skaudžią rykštę ir susiprask Šll. Karo metais bloga valandà buvo Skdv. Gyvenimo visokio būta, praleista i gerų valandų̃, ale blogų daugiausia KzR. Jau visos priminėtos valandos senosios A1884,235. Ir gera valanda pas juos, ir po jų akim pasiliekt BPII22. Gal nebus dar dingusi palaimos valandėlė Vd. Kada valandẽlė geresnė, pasidžiaugi žmogus, ka neskauda da Vdk. | Jau valandos (pagyvenęs) žmogus N. ^ Geriausia valanda yra kam norint negera M.Valanč. 6. N, FrnS212, ŠT272 tam tikras momentas: Gyveni žmogus tik šia valanda . Ačiuo Dievui, šią valandą esam sveiki Vkš. Aš viena kambary šią vãlandą Rs. Negaliu bepasakyti tą valandą, ryt pasakysu Šts. Kad jau tą vãlandą nepareisi, jau ta neišleis kitą sykį Žr. Valandoj, nė minutės vėliau turi būti darbe Rs. Nemainyčiau tos valandos ant turtų didžiausių LTR(Brž). Jau atėjo ta valandà, kuri yra už vis brangi JD1488. Oi, tai tę žuvinykas nuo gimtos vãlandos! (nj.) Srj. Tokių metų tik lauk valandos mirimo Adm. Jau aušra baltavo ant Lietuvos tautų ir kas valanda laukė skaisčios saulės užtekančios S.Dauk. Tokia ir šiandien giedra, kad gali kas valandą prakiurti dangus M.Katil. Šelpt mūsų nenustoja ant kožnos valandos N245. Ir sveika buvo žmona nuog anos valandos SE237. Tosian valandos … laukiame PK250. Ir Jėzus byloja Simanopi: nesibijoki, nesa nuog tos valandos gaudysi žmones VlnE92. Melskis už mus nusidėjusius … valandõj mirimo mūsų DK58. Jau atėjo metas ir valanda keltis mumus ižg miego DP4-5. Idant mes … pamiegoti galėtumbim … tą valandą, kad kūnai mūsų atsilsėjimą ims PK38. Elžbietai išsipildė valanda pagimdymo, ir pagimdė sūnų Ev. Ir toje pačio[je] valando[je] išsipildys tas (paskutiniojo teismo) dekretas P. Kur mane močiutė gražiai užaugino, kožnos valandė̃lės dukrele vadino DrskD55. ^ Nežinai savo valandos nei minutos (kada mirsi) Tr. Ką visi žmonės šioje valandoje veikia? (eina senyn) LTR.
×ilgà valandà (germ.) nuobodulys: Tas mokytas žmogus, vienąkart į baudžiavą jodams, iš ilgõs valandõs pradėjo pasakot būrams K.Donel.
kurì valandà seniai: Jau kurì valandà, kaip jo nėr Pnd.
paskutìnės vãlandos atskaitýtos Vdk nedaug liko gyventi.
paskutinióji (paskutìnė, paskùjė) valandà
1. mirtis: Gal ir bus paskutinė valanda (nj.) Šmn. Karalienė, jausdama artinantis paskutinę valandą, tarė apsiašarojusiam karaliui J.Balč. Lauku tik paskutiniosios valandõs, gal nebūs kam ir akes užspausti Krš. Mergina, matydama ją tokią silpną, bijojo paskutiniosios valandos ateinant LzP. Rūpinys lig paskùjės valandõs Vn.
2. mirties akivaizda: Ko atėjai čion? Ar kad sudrumstai mano paskutinę valandą?! V.Krėv. Tave rado paskutìnę vãlandą Ktk.
pastarà valandà Skd mirties akivaizda.
tà patì valandà mirtis: Ejo ejo lig taĩ pãčiai vãlandai seniokas Lb.
valandõs láukti būti arti mirties: Senė, sakė, láukia tik valandõs Krns.
valandà mùša atėjo laikas (ką daryti): Daug amžių gelmių turtai gulėjo, tartum laukdami savo eilės. Bet dabar jų valanda muša .
vãlandas skaitýti greitai sulaukti: Dabar jau galima vãlandas skaitýti, tuoj būs Klaipėdos kraštas pri Vokietijos Plšk.
vãlandos suskaitýtos Šmn nedaug liko gyventi: Visą šią naktį Ilžė budėjo prie jo lovos, nes jis jau be sąmonės ir jo valandos suskaitytos I.Simon. Kaip neverksi, kad jau suskaitýtos muno vãlandos Žr. Vãlandos suskaitýtos, važiuos pas Abraomą End.
×valandà smer̃tis nebetoli mirtis: Diena viekas, valandà smer̃tis – nebedaug beliko gyventi Klov. Diena amžius – valanda smertis LTR(Pp).
žadė́toji valandà laikas, kada turi kas atsitikti (mirti, gimti): O čia ničnieko nereikia, žadėtosios valandėlės tik belaukia Žem.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • valanda — valandà dkt. Akadèminė valandà (45 minùtės) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • valanda — valandà dkt. Dárbo, póilsio vãlandos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • valanda — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nesisteminis laiko arba trukmės matavimo vienetas. Žymima h: 1 h = 60 min = 3600 s. atitikmenys: angl. hour vok. Stunde, f rus. час, m pranc. heure, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • valanda — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. hour vok. Stunde, f rus. час, m pranc. heure, f …   Fizikos terminų žodynas

  • valanda — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Nesisteminis laiko momentų ir trukmės vienetas; žymimas h, 1 h = 60 min = 3600 s. atitikmenys: angl. hour vok. Stunde, f rus. час, m pranc. heure, f …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • valanda — 2 vãlanda sf. (1) Km, Sdk žr. 1 balanda: Prasti linai – vienos svėrės ir vãlandos Kp. Valandėlių ant tako padėjau ir pienių Sb. Vãlandų daržas priaugęs neravėtas Skp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kilometras per valandą — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. kilometre per hour vok. Kilometer durch Stunde, n rus. километр в час, m pranc. kilomètre par heure, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • H valanda — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nustatytas laikas, kai operacija ar pratybos prasideda ar turėtų prasidėti. (Taip žymima apibūdinant dienas (valandas) prieš ar po įvykio). atitikmenys: angl. H hour pranc. heure H ryšiai: platesnis terminas –… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • Stunde — valanda statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nesisteminis laiko arba trukmės matavimo vienetas. Žymima h: 1 h = 60 min = 3600 s. atitikmenys: angl. hour vok. Stunde, f rus. час, m pranc. heure, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • heure — valanda statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nesisteminis laiko arba trukmės matavimo vienetas. Žymima h: 1 h = 60 min = 3600 s. atitikmenys: angl. hour vok. Stunde, f rus. час, m pranc. heure, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”